Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme radi a vážime si to, že ste našimi zákazníkmi.  Preto by sme vás radi informovali o tom ,  prečo je pre nás Váš súhlas potrebný. Ochrana dát a predovšetkým osobných údajov, Vás ako kupujúcich, je pre nás veľmi dôležitá. Robíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí a boli v spracovávané v súlade so   zákonom  Slovenskej republiky  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v §19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov .

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri objednávkach a pri registrácii

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KRaF s.r.o., so sídlom Ladislava Novomeského 288/20,059 01 Spišská Belá, IČO 36752967 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo 18406/P, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok

uvedených nižšie. Spoločnosť KRaF, s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Petra Frankovského, e-mailová adresa kraf@kraf.sk, telefónne číslo 0903010229.

Spoločnosť prostredníctvom svojej webovej stránky ( objednávky ) umožňuje klientom a zákazníkom registráciu do systému. Konkrétne osobné údaje budú použité pre oblasť automatického doplňovania údajov pri Vašich objednávkach a prípadného zasielania informácií o našich produktoch a novinkách o našej spoločnosti predávane a spracovávané spoločnosťou KRaF s.r.o. Cieľom registrácie do systému je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Zákone o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje nepredávame ani nesprístupňujeme tretím osobám.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má však zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, najmä zodpovedná osoba, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. 

Pokiaľ by sa v priebehu času čokoľvek zmenilo, budeme Vás o každej zmene informovať prostredníctvom Vami uvedeného e-mailu.

Osobné údaje nepredáme do žiadnej tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii, ktoré neposkytujú odpovedajúcu ochranu osobných údajov.

 1. Účel spracovania a zákonný základ spracovania
  • Zaistenie vybavenia objednávky
  • Doručenie objednávky
  • Plnenie práv vyplývajúcich z vadného plnenia, či náhradu škody,

Vaše osobné údaje  poskytnuté pri registrácii do systému, t.j.  pri vypĺňaní objednávky budeme spracovávať iba za týmto účelom:

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi  našou spoločnosťou a Vami  a ďalej aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona  o ochrane spotrebiteľa  a občianskeho zákonníka.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

V rámci registrácie do systému sú spracúvané vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

 1. Kategórie  dotknutých osobných údajov
  • Vaše meno a priezvisko, prípadne názov, telefónne číslo, e-mail,
  • vo vzťahu k Vami zvolenej dodacej adrese  názov ulice, popisné číslo, mesto a poštové smerovacie číslo
  • vo vzťahu k fakturačnej adrese názov ulice, popisné číslo, mesto a poštové smerovacie číslo a tiež IČO a prípadne DIČ a číslo účtu.
  • Právo na prístup
  • Právo na výmaz
  • Právo na prenosnosť
  • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Pre naplnenie vyššie uvedených účelov budeme spracovávať  :

5. Informácie o vašich právach vo vzťahu k osobným údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte radu práv.

Môžete nás kedykoľvek  požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a informáciám o nich. Máte právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod, alebo pokiaľ je preto daný dôvod o obmedzení spracovania týchto osobných údajov.

 Máte právo na Vaše osobné údaje a na ich prenos inému správcovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Osobné údaje spracovávané férovo a transparentne. Pokiaľ by ste však mali za to, že tomu tak nie je, máte vždy právo obrátiť sa na dozorný orgán  Úrad pre ochranu osobných údajov. Všetky informácie nájdete na internetových stránkach: https://dataprotection.gov.sk Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Ďalšie spracovanie

Vaše osobné údaje sme obdržali iba od Vás.

Osobné údaje, ktoré potrebujeme pre spracovanie, ktoré od nás vyžaduje zákon, nám poskytnúť musíte. Takisto nám musíte poskytnúť osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinnosti plynúcich z uzatvorenej zmluvy.

Osobné údaje budú spracovávané iba na dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracovávame na dobu, na ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzavretej zmluvy a ďalších súvisiacich  práv a povinností budeme uchovávať len na dobu, na ktorú budú môcť byť tieto súvisiace práva a povinnosti vymáhateľné na súde.

Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bez odkladu likvidované.

 1. Záver

Potvrdením vo forme zaškrtnutím príslušného poľa o súhlase so spracovaním osobných údajov, potvrdzujete, že ste si túto informáciu prečítali, prevzali a je Vám zrozumiteľná. Pred podpisom (ale samozrejme aj kedykoľvek po ňom) sa neváhajte na čokoľvek ohľadom Vašich osobných údajov opýtať.